కొండకు బయలు దేరిన ప్రభలు

‘‘చేదుకో కోటయ్య.. చేదుకోవయ్యా.. చేదుకొని మమ్మాదుకోవయ్యా’’ అంటూ పురుషోత్తమపట్నం ప్రజలు ప్రభలను ముందుకు నిడిపిస్తున్నారు.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s