తోట పుల్లప్ప తాత ప్రభ

కోటయ్య స్వామి మహాశివరాత్రి తిరుమలకు పురుషోత్తమపట్నంలోని తోట పుల్లప్ప తాత ప్రభ ఈ రోజు మధ్యాహ్నం అలంకరించిన ప్రభను రధం మీద నిలబెట్టారు.

pullappa-21-02-2017-20.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s