కోటప్పకొండకు వచ్చిన కేంద్ర ప్రభుత్వ కార్యదర్శి విశ్వనాథ్‌

నరసరావుపేటలో చేసిన అభివృద్ధి గురించి ప్రధానమంత్రికి తెలియజేస్తానని కేంద్ర ప్రభుత్వ కార్యదర్శి, ఐ.ఎ.ఎస్‌. అధికారి విశ్వనాథ్‌ అన్నారు. సోమవారం ఆయన నరసరావుపేటకు విచ్చేశారు.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s